งานวิจัย/ บทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในสุพรรณบุรี

ผู้เขียน

ปี (พ.ศ.)

ชื่องานวิจัย/ บทความ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

 

เพลงอีแซว ตำนานเพลงพื้นบ้านเมืองสุพรรณ

วัยรุจ เถาว์หิรัญ, ยิ่ง กีรติบูรณะ, มนตรี ศรีราชเลา

2561

อีแซว: การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

นิศรารันต์ หวานชะเอม, นวลลออ แสงสุข, นารินี แสงสุข

2560

การจัดการความรู้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุรี

วราพงษ์ ชิดปรางค์

2560

กลวิธีการร้องเพลงอีแซว: กรณีศึกษาศิลปินแห่งชาติ ขวัญจิต ศรีประจันต์

ณัฐพจน์ โพธิ์เจริญ, สุพรรณี เหลือบุญชู, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

2559

การสืบทอดและอนุรักษ์ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เรืองวิทย์ พลสารัมย์, ธนภร เพ่งศรี, นิคม ศรีรักสูงเนิน

2558

ดนตรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บัวผัน สุพรรณยศ

2557

เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

จุฑามาส หิรัญกูล

2554

การศึกษาแตรวงชาวบ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรี

วีระ พันธุ์เสือ

2551

การบริหารจัดการวงปี่พาทย์มอญบนพื้นฐานของความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาวงปี่พาทย์มอญของคณะเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คณรัตน์ บัวทอง

2550

นาฏยศิลป์ในวงปี่พาทย์มอญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

2549

การดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้านและคุณลักษณะต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษา เพลงอีแซว ชุมชนบ้านลาดป่อม ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รังสรรค์ บัวทอง

2547

วัฒนธรรมการสืบทอดวงปี่พาทย์มอญ ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี